ჩვენს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი მასალა  მოიცავს  არქეოლოგიის, ისტორიის, ეთნოგრაფიის, ბუნების, ძეგლების, ქალაქების, გამოჩენილი მოღვაწეების და სხვ.  ფოტოებს, ვიდეოებს, გეგმებს და ნახაზებს.
თუკი  გაქვთ სურვილი და შესაბამისი მასალა მოცემულ თემებზე, მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
.

გთხოვთ, ნებისმიერი მასალის გამოყენების შემთხვევაში მიუთითოთ ჩვენი ვებ–გვერდის ბმული და ფოტოების ავტორი.


buneba
Content
qalaqebi
Content
arqeologia
Content
xelovneba
Content
eTnografia
Content
istoriuli fotoebi
Content
gamoCenili moRvaweebi
Content
sxva
Content

 


megobari saitebi

   

23.09.2014